Procesvertegenwoordiging

De verplichte bijstand van een procureur aan een advocaat, die procedeert buiten zijn eigen Arrondissement, is per 1 september 2008 verdwenen: een advocaat kan voortaan zelf bij iedere Rechtbank en bij elk Gerechtshof alle proceshandelingen verrichten. Met deze Wet komt een einde aan de reeds lang bestaande praktijk van de dubbele procesvertegenwoordiging.

In de praktijk blijkt dat ondanks de mogelijkheden van het digitale roljournaal, veel advocaten behoefte blijven hebben aan procesondersteuning. Termijnbewaking, contacten met de Rechtbank, rolzaken, beslaglegging, faillissementen en alle overige Rechtbank- en Hofzaken, Veldhuijzen & Nuiten biedt die procesvertegenwoordiging!

Indiening processtukken

Als u gebruik wenst te maken van onze procesvertegenwoordiging, vermeldt u dan in de dagvaarding en in alle overige processtukken dat u de behandelend advocaat bent en dat mr. P.J.E.M. Nuiten als procesadvocaat optreedt, met vermelding van ons kantooradres als gekozen domicilie. U kunt uw processtukken, in origineel en met voldoende extra exemplaren, voorzien van een handtekening van de behandelend advocaat, tijdig bij ons aanleveren zodat wij deze stukken tevens kunnen ondertekenen als procesadvocaat en bij de Rechtbank kunnen indienen. De afdeling procesvertegenwoordiging houdt u zowel mondeling als schriftelijk van het verloop van de procedure op de hoogte.

Faillissementsaanvragen

Bij faillissementsaanvragen bestaat tevens de mogelijkheid om de zitting(en) bij de Rechtbank door een advocaat van Veldhuijzen & Nuiten te laten waarnemen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken verwijzen wij u naar onze tarieven, waarover wij u telefonisch informatie kunnen verschaffen.

Het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken worden in meervoud ingediend: twee exemplaren voor de Rechtbank en twee exemplaren voor iedere verweerder. Indien de faillietverklaring van een vennootschap onder firma of van een commanditaire vennootschap wordt verzocht, worden twee extra exemplaren van het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken voor iedere vennoot ingediend.

Aanvangstijdstip faillissementszitting

Zittingsplaats Dordrecht hanteert in beginsel de hierna te noemen aanvangstijdstippen van de faillissementszitting op de dinsdag:

  • Eigen aangifte: 09.00 uur
  • Aangehouden zaken: 10.00 uur
  • Nieuwe zaken: 10.30 uur
  • Opheffingen: 11.30 uur


Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden van Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V. zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V., zoals gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam d.d. 7 oktober 2016 onder akte nummer 42/2016, Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V. .

Tarieven

Via de volgende link vindt u onze tarieven.

Contact

Veldhuijzen & Nuiten Advocaten B.V.
T.a.v. Mevrouw B. Csicsay,
Afdeling Procesvertegenwoordiging
Postbus 1080
3300 BB DORDRECHT
Tel. 078-6133966
Fax. 078-6310938
mail@veldlaw.nl 

Neem contact op