Het volgende gratis inloopspreekuur is op donderdag 27 oktober vanaf 17.30 uur. Lees hier meer over het inloopspreekuur.

Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingevoerd

Per 1 september 2016 is een nieuwe wet ingevoerd die erfgenamen beter beschermt tegen schulden van de overledene. ...
Meer lezen

Civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd

Per 1 juli jl. is het civielrechtelijk bestuursverbod ingevoerd. Hiermee verkrijgen de faillissementscurator en he...
Meer lezen
Alle artikelen bekijken

Aanpassing kinderalimentatie per 1 april 2013

Met ingang van 1 april 2013 worden de normen voor berekening van kinderalimentatie grondig gewijzigd. Het nieuwe systeem zou eerlijker en transparanter moeten zijn dan het oude systeem dat volgens velen onvoldoende rekening hield met gedeelde opvoedingstaken.

De nieuwe normen gaan er nog steeds van uit dat de kinderen ook na de echtscheiding behoefte hebben aan een bijdrage die aansluit bij het inkomen van de ouders tijdens de samenleving. Die behoefte wordt berekend aan de hand van het netto besteedbaar inkomen van het gezin. Van dit inkomen wordt steeds een vast percenctage aan de kinderen besteed.
Of deze bijdrage door de niet verzorgende ouder betaald kan worden, wordt vervolgens bepaald aan de hand van diens draagkracht, of wel de mate waarin die ouder financieel in staat wordt geacht een bijdrage te betalen.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

  • Er wordt er van uit gegaan dat iedere onderhoudsplichtige wel iets kan betalen. Het minimumbedrag is in principe € 25,-- per kind.
  • Ook de verzorgende ouder dient in principe altijd bij te dragen in de behoefte van het kind, tenzij deze bewijst dat iedere draagkracht ontbreekt.
  • Er wordt nu rekening gehouden met de mate waarin de niet verzorgende ouder in de zorg van de kinderen bijdraagt. Hoe meer de kinderen bij die ouder verblijven, hoe hoger deze 'zorgkorting' wordt. De zorgkorting varieert tussen 15 % en 35 % van de behoefte van de kinderen.
  • Er wordt er forfaitair van uit gegaan dat de kinderen minimaal één dag per week bij de andere ouder verblijven gezien de zorgplicht van beide ouders. Er wordt derhalve automatisch een zorgkorting van 15 % toegepast bij de berekening van de te betalen bijdrage. Uitzonderingen zijn mogelijk indien de omgangsregeling is stopgezet of niet wordt nagekomen.
  • Vastgelegd is dat de maximale zorgkorting van 35 % zowel geldt bij ruime omgangsregelingen als voor co-ouderschap, tenzij de ouders zelf afwijkende afspraken maken.
  • Bij berekening van het netto besteedbaar inkomen van de ouders wordt geen rekening (meer) gehouden met fiscale kosten en aftrek voor bijvoorbeeld de eigen woning.
  • Bij berekening van de draagkracht wordt voortaan niet meer uitgegaan van de werkelijke kosten van de onderhoudsplichtige, maar van een draagkrachttabel die uitgaat van een vast bedrag aan kosten van levensonderhoud en woonlasten bij het gegeven inkomen. Bij inkomens vanaf € 1.500 netto per maand is 70 % van de overblijvende ruimte na aftrek van de kosten beschikbaar voor alimentatie, bij lagere inkomens kan de ruimte zelfs hoger worden vastgesteld om een bijdrage toch mogelijk te maken.
  • Tenslotte is er een aanvaardbaarheidstoets ingevoerd. Als de berekening van de dragkracht volgens de tabel tot een onaanvaardbare situatie zou leiden, kan de ondeerhoudsplichtige hierop een beroep doen. Dat is het geval indien men bij de vast te stellen bijdrage niet meer in eigen levensonderhoud kan voorzien of het inkomen na aftrek van de lasten minder dan 90 % van de bijstandsnorm bedraagt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het door moeten betalen van hoge woonlasten van de voormalige echtelijke woning, die niet kunnen worden verminderd totdat de woning is verkocht.

Gezien het aantal nieuwe variabelen in de berekening, lijkt het nieuwe systeem op veel punten evenwichtiger, maar of de berekening ook transparanter is geworden, is maar de vraag. Het doel dat ouders zelf in een tabel kunnen opzoeken wat de bijdrage wordt, is gezien het aantal mogelijke uitzonderingen niet bereikt. Er dient nog steeds per geval het nodige berekend te worden.

De nieuwe normen geven overigens geen ingang voor aanpassing van bestaande (reeds lopende) kinderalimentatieverplichtingen tenzij er sprake is van een (andere) wijziging van omstandigheden bij een van de ouders. Als de omstandigheden echter sinds vaststelling van de alimentatie gewijzigd zijn, is het nu zeker aan te bevelen om te laten controleren of de bijdrage nog klopt.

Voor meer informatie over kinderalimentatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Paul van Lange.